Monthly Maintenance Guide (Day 31 to harvest)

Download Complete Health Guides Brochure  

wormal

Day 1: Worm Flushing (Purga)

Umaga

  • Huwag mag-pakain sa umaga.
  • Mag-pakain sa hapon at ihalo ang WORMAL Granules sa pakain. (Basain ng kaunti ang pakain-"wet feeding")
  • Gawin ito Buwan-buwan.
premoxil 550

Day 2: bacterial flushing at paligo

  • Uhawin muna ang mga alaga bago mag bigay ng tubig na may Premoxil Powder.
  • Sa umaga lamang ang bigay at gawin ito ng tatlong araw na sunod sunod.
  • Gawin ito Buwan-buwan.
premoxil 550

Day 3: Health Supplement

  • Pagkatapos ng tatlong araw na bacterial flushing, magbigay ng VitMin PRO tatlong araw na sunod-sunod. Kung sobrang init ng panahon, araw-araw na ang bigay ng VitMin PRO.
  • Gawin ito Linggu-linggo

Top